რეკომენდაცია ქ. ბათუმში ადგილობრივი სამგზავრო გადაზიდვების რეგულირების შესახებ

რეკომენდაცია ქ. ბათუმში ადგილობრივი სამგზავრო გადაზიდვების რეგულირების შესახებ

2012 წლის 22 მარტს თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის საკრებულოს ბიურომ განიხილა დადგენილების პროექტი, თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის რეგულაციების შემუშავების შესახებ. აღნიშნული საკითხის ინიცირება მოხდება საკრებულოს სხდომაზე, განსახილველად და დასამტკიცებლად.