სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული გადაადგილებას დაქვემდებარებული ეკომიგრანტი ოჯახები: სახელმწიფო მხარდაჭერა და აღრიცხვა.

წინამდებარე კვლევა არის პირველი მცდელობა იმისა, რომ ციფრებში იქნეს წარმოდგენილი საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე განსახლებული, განსახლებას დაქვემდებარებული და სხვა ჯგუფებს მიკუთვნებული ეკომიგრანტი ოჯახები. ანგარიშში წარმოდგენილი ციფრები ეყრდნობა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებიდან მიღებულ ოფიციალურ დოკუმენტაციას.

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული გადაადგილებას დაქვემდებარებული ეკომიგრანტი ოჯახები: სახელმწიფო მხარდაჭერა და აღრიცხვა.