ტენდერი  შეფასებითი კვლევის ჩატარებაზე

ტენდერი შეფასებითი კვლევის ჩატარებაზე

აჭარის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ფორმირებისა და დაფინანსების პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის შეფასება.

ა(ა)იპ ,,დემოკრატიის ინსტიტუტი” ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის (ARSD)” ფარგლებში აცხადებს ტენდერს, აჭარის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ფორმირებისა და დაფინანსების პროცესში, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის შესახებ შეფასებითი კვლევის მომზადებაზე.

1. შესავალი

,,რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის“ (ARSD) 2 წლიანი პროექტია, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და მიმდინარეობს 2017 წლის 2 ოქტომბრიდან. პროექტი ხორციელდება კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ, პარტნიორ ორგანიზაციებთან: ფიფლ ინ ნიდ (PIN) და დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IOD) თანამშრომლობით.

პროექტის ზოგადი მიზანია ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ეფექტური შემუშავებისა და განხორციელების წახალისების გზით, ხელი შეუწყოს რეგიონების მდგრად განვითარებას საქართველოში.

პროექტი ემსახურება ხელისუფლების შესაძლებლობების გაძლიერებას ქვეყნის რეგიონული განვითარების სტრატეგიულ დაგეგმვასა და განხორციელებაში. პროექტის ფარგლებში, რეგიონების მდგრადი და ინკლუზიური განვითარების მიზნით, ჩამოყალიბდება და დაინერგება თანამშრომლობის ინოვაციური მეთოდები რეგიონულ, მუნიციპალურ და სოფლის განვითარებით დაინტერესებულ მხარეებს შორის.

ARSD პროექტის ძირითადი მიმართულებებია:

➤ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული და ინფორმირებული პოლიტიკის კეთება: გააძლიეროს რეგიონული განვითარების პოლიტიკის კეთების ხარისხი გამოყენებითი კვლევებისა და ადგილობრივი კვლევითი ინსტიტუტების, რეგიონული უნივერსიტეტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო) შესაძლებლობების გაძლიერების გზით;

➤ საუკეთესო ევროპული გამოცდილების გაზიარება: გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა და ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების ინსპირირება სოფლის და რეგიონული განვითარების ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებით;

➤ ძლიერი სოციალური კაპიტალი და სექტორული თანამშრომლობა: სოციალური კაპიტალის, პარტნიორობისა და სხვადასხვა დონის აქტორებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება;

➤ შესაძლებლობების გაძლიერება: რეგიონული განვითარების პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში სახელმწიფო ინსტიტუტების, სსო-ებისა და სხვა არასახელმწიფო აქტორების მხარდაჭერა გააუმჯობესონ მათი ცოდნა და გამოცდილება.

2. კვლევის მიზნები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2021 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის (პროექტი) შემუშავებულ იქნა 2016 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) მხარდაჭერით, პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის (PMCG) მიერ, თუმცა დოკუმენტის დამტკიცება აჭარის მთავრობის მიერ დღემდე არ მომხდარა.

კვლევის მიზანს წარმოადგენს: აჭარის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ფორმირებისა და დაფინანსების პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის შესახებ შეფასებითი კვლევის მომზადება.

დაინტერესებულ მხარედ მოიაზრება როგორც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება, აჭარის ავტონომიური რესპუბილიკის მთავრობა, უმაღლესი საბჭო, ასევე აჭარის რეგიონში შემავალი მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობა. ამასთანავე დაინტერესებული მხარეები მოიცავს ისეთ სამოქალაქო აქტორებს, როგორებიცაა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ბიზნესი, აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებები („ა.მ.ა.გ“-ი, „ლაგი“), უნივერსიტეტები.
შეფასებითი კვლევის მომზადების საბოლოო მიზანია ხელი შეუწყოს აჭარის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ფორმირების და დაფინასების პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის პროცესის მეტ გამჭვირვალობას, ჩართულობის პროცესის და მექანიზმების ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენას, გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას და ჩართულობის პროცესიის და მექანიზმების გაუმჯობესებას და დახვეწას.
შეფასებითი კვლევის დოკუმენტში გაანალიზებული უნდა იყოს აჭარის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ფორმირების და დაფინანსების პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის ხარისხი და ჩართულობის მექანიზმები; პროცესის გამჭვირვალეობა, ძლიერი და სუსტი მხარეები. შეფასებითი კვლევის დოკუმენტი აუცილებლად უნდა მოიცავდეს იდენტიფიცირებული სისუტეების და ხარვეზების გამოსწორებისკენ მიმართულ კონკრეტული რეკომენდაციებს სექტორული მიმართულებების მიხედვით, როგორც აჭარის არ. მთავრობის, უმაღლესი საბჭოს, ისე მუნიციპალიტეტებისათვის და პროცესში ჩართული სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის.რეკომენდაციები შემუშავებული უნდა იყოს ისე, რომ შესაძლებელი გახდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ მათი სამომავლოდ გათვალისწინების და გაზიარების კუთხით შეფასება.

რეკომენდაციების შემუშავების პროცესში მნიშვნელოვანია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაანალიზება და გამოყენება.

რეკომენდაციები ასევე უნდა მოიცავდეს ალტერნატიულ ხედვას/სტრატეგიას აჭარის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ფორმირებისა და დაფინანსების პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის და ჩართულობის გაუმჯობესების შესახებ.

3. ტენდერის პირობები:

ექსპერტმა ან/და ექსპერტთა გუნდმა უნდა წარადგინოს აჭარის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ფორმირებისა და დაფინანსების პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის შეფასების კვლევის ანგარიში.
კვლევის შემუშვების დროს ექსპერტმა ან/და ექსპერტთა გუნდმა უნდა გაითვალისწინოს დამკვეთის მოთხოვნები პროდუქტის, აქტივობების და მეთოდოლოგიის მიმართ.

3.1. დავალების პროდუქტები
დავალების ფარგლებში მკვლევარებმა უნდა შეიმუშავონ/ განახორციელონ და შემსყიდველს წარმოუდგინონ:

3.1.1 აჭარის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ფორმირებისა და დაფინანსების პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის შეფასების კვლევის სამუშაო ვერსია, სადაც მოცემული უნდა იყოს პირველადი დასკვნები/მიგნებები (ხარვეზები, სისუტეები, დაბრკოლებები) და რეკომენდაციები, რომელიც ასევე მოიცავს არსებული პრაქტიკის გაუმჯობესების ხედვას, სტრატეგიას და ალტერნატიულ მექანიზმებს. დოკუმენტი განიხილება პროექტის კოორდინატორის და დარგობრივი ექსპერტის მიერ რათა უზრუნველყოს უკუკავშირის მიწოდება.

3.1.2 დოკუმენტის მოცულობა: მინ. 20 გვერდი, (სტროფებს შორის დაცილება 1.5, შრიფტი Sylfaen, ზომა 11).

წარმოდგენის საბოლოო ვადა: 31 ივლისი 2018 წელი

3.1.3 შეფასებითი კვლევის საბოლოო ვერსია, სადაც გათვალისწინებულია შემსყიდველის მიერ გამოხატული შენიშვნები და რეკომენდაციები.
დოკუმენტის მოცულობა: მინ. 20 გვერდი დანართების გარეშე, (სტროფებს შორის დაცილება 1.5, შრიფტი Sylfaen, ზომა 11).
საბოლოო ვადა: 20 აგვისტო 2018 წელი

3.1.4. ექსპერტმა ან/და ექსპერტთა გუნდმა უნდა უზრუნველყოს შეფასებითი კვლევის საბოლოო ვერსიის პრეზენტაცია პროექტით გათვალისწინებულ დაინტერესებულ მხარეთა სამუშაო შეხვედრაზე ბათუმში.
შეხვედრის ხანგრძლივობა: არანაკლებ 1,5 საათი. პრეზენტაციის ხანგრძლივობა: 30 წუთი
(შეხვედრის თარიღი და დრო დაზუსტდება კვლევის ანგარიშის მომზადების დასრულების შემდეგ)

3.2. კვლევის აქტივობები
გამარჯვებულმა პრეტედენტმა ხელშეკრულების გაფორმებამდე 5 დღით ადრე, უნდა წარმოადგინოს ღონისძიებათა კონკრეტული გეგმა. გეგმაში წარმოდგენილი ღონისძიებები, მჭიდრო კავშირში უნდა იყოს კვლევის მიზნებსა და მეთოდოლოგიასთან. გეგმაში უნდა იქნას აღწერილი ძირითადი საქმიანობა, შესრულების ვადები, ექსპერტის და/ან ექსპერტებს შორის პასუხისმგებლობისა და მოვალეობების განაწილება.

ღონისძიებათა გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს ქვემოთ მოცემულ საკითხებს:

➤ „აჭარის რეგიონული განვითარების“, „სოფლის განვითარების სტრატეგიებისა“ და სხვა სექტორული პოლიტიკის შესაბამისი დოკუმენტების შემუშავების და დამტკიცების და განხორციელების პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის შესწავლას;
➤ აჭარის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ფორმირების პროცესში სახელმწიფო და სამოქალაქო აქტორებს შორის კომუნიკაციის პროცესში არსებული გამოწვევების ანალიზს;
➤ აჭარის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ფორმირების პროცესში დაფინანსების მექნიზმების მეთოდების, სტრუქტურის, მიდგომების შესწავლას;
➤ აჭარის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება-განხორციელებისთვის არსებული ფინანსური ინსტრუმენტების შეფასებას;
➤ აჭარის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის განხორციელებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მოპოვების პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის ხარისხის შესწავლას;
➤ ყველა მიმართულების ანალიზის შედეგად გამოვლენილ შეუსაბამობათა და ნაკლოვანებათა აღმოფხვრის მექანიზმების და კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავებას.

3.3 მეთოდოლოგია

გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა გეგმა გრაფიკის შემუშავებასთან ერთად უნდა შეიმუშაოს და შესთავაზოს დამკვეთს კვლევის მეთოდოლოგია, რომლითაც იხელმძღვანელებს შეფასებითი კვლევის განხორციელების დროს. გეგმა გრაფიკში უნდა ჩანდეს განსახორციელებელი აქტივობების რაოდენობა, პერიოდი, ადგილი.
მონაცემთა შეგროვების მიზნით გამოყენებულ უნდა იქნეს სამაგიდო კვლევა და სხვა თვისობრივი /ხარისხობრივი მეთოდები.
მეთოდოლოგიაში ასევე უნდა იქნას აღწერილი კვლევის პროცესში განხორციელებული აქტივობების გადამოწმების ინდიკატორები, მონიტორინგის მექანიზმები და მიღებული ინფორმაციის წყაროები. (შეხვედრების რაოდენობის და მონაწილეთა აღრიცხვის ფორმა, ფოტომასალა, ინფორმაციის მოპოვების მექანიზმები და სხვა)
პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შეფასებითი კვლევის დოკუმენტის წინასწარ მოცემული სტრუქტურა მაგ: 1. შესავალი; 2. სიტუაციური ანალიზი; 3. დეტალური შეფასება; 4. რეკომენდაციები;

4. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ, როგორც ფიზიკურ ასევე საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს.

ფიზიკური პირის შემთხვევაში აუცილებელია პირს გააჩნდეს მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება მსგავს ან ანალოგიური საქმიანობის სფეროში კვლევების ჩატარების მიმართულებით, რის დასადასტურებლადაც ფიზიკურმა პირმა უნდა წარმოადგინოს რეზიუმე და მინიმუმ ერთი ხელშეკრულება ან სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი (ანგარიში, პუბლიკაცია, სახელმძღვანელო და სხვა) მსგავსი ან ანალოგიური საქმიანობის განხორციელების კუთხით.

იურიდიული პირის შემთხვევაში, ორგანიზაციამ უნდა წარმოადგინოს მის მიერ კვლევის განსახორციელებლად დაქირავებული პირ(ებ)ის (ექსპერტი) შრომითი ხელშეკრულება და/ან ცნობა სამუშაოს შესახებ, ამასთანავე ექსპერტს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება მსგავს ან ანალოგიური საქმიანობის სფეროში კვლევების ჩატარების მიმართულებით, რის დასადასტურებლადაც ორგანიზაციამ წარმოადგინოს რეზიუმე და მინიმუმ ერთი ხელშეკრულება ან სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი (ანგარიში, პუბლიკაცია, სახელმძღვანელო და სხვა) მსგავსი ან ანალოგიური საქმიანობის განხორციელების კუთხით.

როგორც ფიზიკურ პირებს (ექსპერტს ან ექსპერტთა ჯგუფს), ასევე საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირების მიერ დაქირავებულ ექსპერტებს, უნდა გააჩნდეთ მაგისტრის ან უფრო მაღალი აკადემიური ხარისხი ეკონომიკაში, სოციალურ მეცნიერებებში ან სხვა დაკავშირებულ სფეროებში.

5. შერჩევა

შერჩევა მოხდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:
- კვლევითი მეთოდოლოგიის რელევანტურობა;
- კვლევითი საქმიანობის რელევანტურობა;
- გუნდის წევრების კვალიფიკაცია;
- შემოთავაზებული ფასი

6. სატენდერო დოკუმენტაციის წარდგენა

შესყიდვაში მონაწილეობის მიღების მიზნით წარმოდგენილი განაცხადი უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას/ინფორმაციას:

➤ განმცხადებლის განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში);
➤ განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი ფიზიკური პირია);
➤განმცხადებლის რეზიუმე (ფიზიკური პირის შემთხვევაში);
➤მსგავსი საქმიანობის გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია - ხელშეკრულება მსგავსი ან ანალოგიური საქმიანობის განხორციელების კუთხით ან სხვა დამადასტურებელი ინფორმაცია;
➤ დაქირავებული პირ(ებ)ის (ექსპერტ(ებ)ი) შრომითი ხელშეკრულება და/ან ცნობა სამუშაოს შესახებ (იურიდიული პირის შემთხვევაში);
➤ ორგანიზაციის ან ექსპერტის მიერ მინიმუმ ერთი გაფორმებული ხელშეკრულება მსგავსი ან ანალოგიური საქმიანობის განხორციელების კუთხით (იურიდიული პირის შემთხვევაში);
➤ შემოთავაზებული ფასი (დღგ-ს გარეშე);
➤ სამუშაოს შესრულების ვადები.

წინადადებები არ ჩაითვლება მისაღებად და არ დაიშვება შეფასებისათვის:

ა) თუ არასრულყოფილად არის წარმოდგენილი მოთხოვნილი დოკუმენტები და ინფორმაცია;
ბ) თუ სატენდერო კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტი ვერ შეძლებს ან არ მოახდენს სატენდერო განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაციების/მონაცემების დაზუსტებას, შევსებას, წარდგენას ან დადასტურებას.
ბ) თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია/მონაცემები ან/და მათი დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება.

შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველებმა 2018 წლის 26 მარტს, 18:00 საათამდე უნდა გამოაგზავნონ შეთავაზებები ელ-ფოსტის მისამართზე: tenders@iod.ge და "subject"-ში მიუთითონ ,,ARSD“

საკონტაქტო პირი: არჩილ ხახუტაიშვილი (პროექტის მენეჯერი), ტელ. ნომერი: 577 210 410