მიმდინარე

სამოქალაქო საზოგადოება აღდგენისუნარიანობისა და უსაფრთხოებისთვის (CiSSCo)
სამოქალაქო საზოგადოება აღდგენისუნარიანობისა და უსაფრთხოებისთვის (CiSSCo)
15 დეკემბერი 2022

პროექტი მიზნად ისახავს საზოგადოების უსაფრთხოებისა და აღდგენისუნარიანობის ხელშეწყობას  ეროვნული ანტინარკოტიკული სტრატეგიისა და საქართველოში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის წარმატებით განხორციელებისთვის. 

მევენახეების პროფესიული განვითარება ქედის მუნიციპალიტეტში
მევენახეების პროფესიული განვითარება ქედის მუნიციპალიტეტში
7 დეკემბერი 2021

პროექტის მიზანია პროფესიული კოლეჯების და კერძო სექტორის თანამშრომლობის გზით, მეღვინეობა-მევენახეობის მიმართულებით, ახალი, სამუშაო სწავლებაზე დაფუძნებული, მოკლევადიანი სასწავლო მოდულის შემუშავება.

უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის
უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის
1 ოქტომბერი 2020

პროექტის მიზანია საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების შესაძლებობების გაუმჯობესება სექტორული პარტნიორობის წახალისების, სამეწარმეო განათლების შეთავაზებისა და ინოვაციური მიდგომების