დონორები

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/georgia/index_ka.htm

ევროპის ფონდი
www.epfound.ge

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
www.georgia.usaid.gov

საქართველოში ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია NORLAG
www.norlag.ge

ციხის საერთაშორისო რეფორმა PRI
www.pri.ge www.penalreform.org

ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო
www.dutchembassy.ge

გაეროს ბავშვთა ფონდი UNICEF
www.unicef.org

კათოლიკური დახმარების სამსახური CRS
www.crs.org

გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში GIP
www.gip-global.org

ფონდი ,,ღია საზოგადოება - საქართველო’’
www.osgf.ge

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი IFES
www.ifes.org

შპს "აჭარისწყალი ჯორჯია"
www.agl.com.ge